Ring by Elena Votsi

Amethyst and gold ring by Elena Votsi