Bracelet by Qayten

Bracelet with blue velvet tanzanites, green tzavorites, and diamonds by Qayten.