Bracelet by Paula Crevoshay

Bracelet in sapphires by Paula Crevoshay.