Bracelet by Shamballa

Gemstone bracelet by Shamballa